امروز پنجشنبه 18 آذر 1395 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

   

شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
با هماهنگی 28 1070000 95078003 طراحی بانك های اطلاعاتی به كمك نرم افزار Access

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 48 3160000 95158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 2600000 95136001 حسابداری صنعتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 26 2340000 95518001 Matlab پیشرفته

ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

1395/09/25 36 2530000 95057003 +Network

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 46 2560000 95156006 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

1395/09/29 24 1720000 95804003 کارگاه ArcGis کاربردی

ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 17 و دوشنبه 15 تا 17

1395/09/21 40 2690000 95199002 ABAQUS

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20 و سه شنبه 17 تا 20

1395/09/28 50 3360000 95119003 Etabs

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/09/25 32 1210000 95120026 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/09/23 24 1250000 95114002 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 20

1395/09/23 44 2130000 95141005 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 12 1440000 95664001 مدیریت خدمات فاوا و ITIL

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 36 2450000 95128001 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

1395/09/29 50 2190000 95043003 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1395/09/22 32 1210000 95120028 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1395/09/29 48 2750000 95355009 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 46 1750000 95122009 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 26 1960000 95115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1395/09/22 40 3400000 95528001 AutoCAD MAP

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

1395/09/18 52 1980000 95121023 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 40 2860000 95037005 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 26 1140000 95447012 Excel سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 54 2550000 95069013 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: پنج شنبه 09:30 تا 12:30 و يکشنبه 09:30 تا 12:30

با هماهنگی 40 2500000 95111001 CATIA2 - طراحی سطوح پیشرفته و مهندسی معکوس

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 16 900000 95370003 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1395/09/22 52 1980000 95121017 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 36 2680000 95004002 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: شنبه 18 تا 20 و دوشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 36 2590000 95207005 Illustrator

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 36 1730000 95245004 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 10 تا 12

1395/09/23 50 2190000 95043014 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 32 1210000 95120027 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1395/09/25 54 2550000 95069012 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 36 3180000 95015001 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: شنبه 17 تا 20 و چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 50 2480000 95481002 انيميشن- مبانی و طراحی دو بعدی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: شنبه 16 تا 18 و دوشنبه 16 تا 18

1395/09/18 48 2940000 95356005 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 18

با هماهنگی 32 1560000 95009009 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 60 0 95986007 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 16 840000 95074006 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 50 2430000 95138005 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 44 2750000 95059005 Catia1 - طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 44 2480000 95201002 Excel پیشرفته

ساعت دوره: يکشنبه 18 تا 20 و سه شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 32 1210000 95120030 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 11:30 و سه شنبه 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 52 1980000 95121024 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 52 1980000 95121013 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 11:30

1395/09/28 8 600000 95529004 کارگاه پیاده سازی نقشه ها و ایده های ذهنی به کمک Xmind

ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ساعت دوره: دوشنبه 14:30 تا 18:30 و يکشنبه 14:30 تا 18:30

1395/09/21 8 600000 95529003 کارگاه پیاده سازی نقشه ها و ایده های ذهنی به کمک Xmind

ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ساعت دوره: دوشنبه 14:30 تا 18:30 و يکشنبه 14:30 تا 18:30

با هماهنگی 50 2550000 95209006 Revit Architecture

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 44 2750000 95059006 Catia1 - طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 44 2660000 95157002 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 42 2350000 95070004 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 40 2630000 95166002 Rhino

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 26 1100000 95446005 Word - سطح 1

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 48 3530000 95357002 برنامه نویسی به زبان #C-پيشرفته

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 90 4900000 95261004 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: فرد 16 تا 20

با هماهنگی 48 2750000 95355011 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 48 2940000 95356002 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 40 3200000 95424003 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 2340000 95511006 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید 1 -Java Application-J2SE

ساعت دوره: شنبه 18 تا 20 و سه شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 30 2340000 95511005 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید 1 -Java Application-J2SE

ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 44 2800000 95339004 Adobe After Effects

ساعت دوره: چهار شنبه 18 تا 20 و شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 8 540000 95846009 اتوماسیون گام

ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 40 3120000 95075001 ASP.NET

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 48 2940000 95356004 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 22 1140000 95673001 مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

ساعت دوره: فرد 16 تا 20

با هماهنگی 60 5700000 95086001 MCSE

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 1 1200 95798001 جلسه مشاوره فردی

ساعت دوره: دوشنبه 08 تا 09

با هماهنگی 32 1210000 95120022 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 20 300000 95797001 طراحی روی شیشه

ساعت دوره: فرد 08 تا 10

با هماهنگی 16 840000 95074007 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 48 2750000 95355010 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 48 2890000 95061002 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 34 2490000 95208003 Indesign

ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 4 400000 95225005 نصب Windows

ساعت دوره: پنج شنبه 10 تا 12 و سه شنبه 10 تا 12

با هماهنگی 4 400000 95225004 نصب Windows

ساعت دوره: چهار شنبه 10 تا 13

با هماهنگی 48 3040000 95358002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 8 530000 95274001 کارگاه Power point کاربردی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 40 3300000 95053001 دوره CCNA-CISCO

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 12 1440000 95663001 حاکمیت فاوا

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 46 3590000 95610002 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید2 -Android WorkShop

ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 8 420000 95675001 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 2560000 95204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 14 730000 95674001 مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 32 1690000 95425001 Photoshop معماری

ساعت دوره: شنبه 15 تا 18 و دوشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 8 420000 95676002 شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18 و شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 30 2980000 95836001 برنامه نویسی AVR

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 30 3600000 95668001 مهندسی شبکه

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 40 3660000 95006001 Primavera Enterprise

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 36 2810000 95052001 بسته آموزشی برنامه نويسی وب - اصول کار و طراحی پایگاه داده SQL Server Full

ساعت دوره: دوشنبه 18 تا 20 و چهار شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 30 1360000 95081002 INTERNET

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 44 2920000 95039002 Matlab

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 20 2450000 95855001 CRM با Vtiger

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 66 5900000 95853001 بسته طراحی صفحان وب پروژه محور

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 16

با هماهنگی 30 2400000 95852001 PLS

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 36 1680000 95289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 22 1350000 95251001 WORD سطح 2- پیشرفته

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 44 2800000 95339003 Adobe After Effects

ساعت دوره: سه شنبه 09 تا 12 و يکشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 10 1200000 95662001 مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 36 2880000 95849001 نرم افزار R

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 2100000 95041001 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 24 1620000 95095002 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 30 2430000 95233001 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 30 2500000 95636001 iOS

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 60 0 95986006 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: يکشنبه 18 تا 20 و سه شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 20 970000 95331002 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با مقدمات کامپیوتر و ویندوز

ساعت دوره: يکشنبه 09 تا 12 و سه شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 26 1720000 95459001 انیمیشن پایه سطح 1

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: يکشنبه 8:30 تا 11:30 و پنج شنبه 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 20 970000 95857001 Scratch

ساعت دوره: چهار شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 60 0 95986002 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 60 0 95986001 بسته آموزشی فناوری اطلاعات پرسنل شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری اصفهان
ویژه پرسنل محترم شهرداری
ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18 و شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 40 2490000 95486001 انیمیشن جامع - Environment Modeling
777- از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

شروع دوره طراحی صفحات وب شخصی 23/09/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره 3D max سطح یک مدل سازی 17/09/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره AutoCAD MAP‏ تاریخ 22/09/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نماییدAutoCAD MAP‏...


شروع دوره مبانی برنامه نویسی به زبان PHP تاریخ 15/09/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


شروع دوره V-RAY رندر پیشرفته 15/09/95

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا :آدرس
training2@isfahan.ir :ايميل
031-32220625-32228787-32228788 :تلفن
031-322225469 :فکس