امروز چهارشنبه 14 مرداد 1394 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

   

شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
با هماهنگی 4 320000 94225003 نصب Windows

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 11

1394/05/18 46 2050000 94156005 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

جلسه مقدماتی 13/5/1394
ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/05/15 52 1750000 94121014 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 17 تا 20

1394/05/19 40 3300000 94498001 انیمیشن جامع - Light & Render پیشرفته

ساعت دوره: چهار شنبه 11 تا 14 و دوشنبه 11 تا 14

1394/05/14 20 920000 94093001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی -آشنایی با اینترنت و Word مقدماتی

جلسه هماهنگی مورخ 07/05/94
ساعت دوره: چهار شنبه 11 تا 12:30

با هماهنگی 20 880000 94331003 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با مقدمات کامپیوتر و ویندوز

ساعت دوره: دوشنبه 09 تا 12 و شنبه 09 تا 12

1394/05/21 58 2890000 94061001 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

1394/05/21 54 1910000 94069005 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: چهار شنبه 8:30 تا 12 و دوشنبه 8:30 تا 12

1394/07/05 52 1750000 94121017 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/05/22 40 2150000 94199001 ABAQUS

ساعت دوره: فرد 17 تا 20

1394/05/15 50 2800000 94119002 Etabs

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 8 480000 94274003 کارگاه Power point کاربردی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 28 1120000 94447003 Excel سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

با هماهنگی 26 1000000 94446001 Word - سطح 1

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

1394/05/29 36 2110000 94057003 +Network

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

1394/05/26 38 2290000 94037003 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 46 1550000 94122007 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/05/25 32 1050000 94120020 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/05/22 52 1750000 94121015 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 10 تا 13

با هماهنگی 50 2040000 94209006 Revit Architecture

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 11

1394/05/31 44 1700000 94141004 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 32 1350000 94425001 Photoshop معماری

جلسه هماهنگی 14/05/94 ساعت 16
ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 48 2200000 94355008 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: چهار شنبه 08 تا 11

1394/05/14 50 2040000 94209005 Revit Architecture

ساعت دوره: چهار شنبه 14 تا 17

با هماهنگی 50 2330000 94158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن


با هماهنگی 44 2130000 94157001 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 46 1550000 94122006 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

با هماهنگی 30 1360000 94081001 INTERNET

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و دوشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 48 2600000 94136001 حسابداری صنعتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 16 750000 94370001 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

1394/05/18 30 1940000 94233002 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

1394/05/15 36 2070000 94207002 Illustrator

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

1394/05/19 48 2430000 94358002 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1394/05/18 44 1980000 94201001 Excel پیشرفته

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/05/18 24 1000000 94114002 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: يکشنبه 16:30 تا 20

1394/05/15 36 2340000 94052001 بسته آموزشی برنامه نويسی وب - اصول کار و طراحی پایگاه داده SQL Server Full

جلسه مقدماتی مورخ1/5/94 برگزار گرديد.
ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 19

1394/05/31 3 0 94915001 شهرسازی - آموزش بازدید میدانی ساختمان در محل
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: شنبه 11:30 تا 14:30

1394/05/29 2 0 94912003 شهرسازی - سامانه یکپارچه املاک
ویژه مسئولین فنی شهرسازی و کارشناسان بازدید
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 13:30

1394/05/15 8 0 94913001 شهرسازی - گزارش نویسی و آشنایی با انواع فرآیندهای شهرسازی- مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: شنبه 13 تا 16 و پنج شنبه 13 تا 16

1394/06/09 2 0 94912002 شهرسازی - سامانه یکپارچه املاک
ویژه مسئولین فنی شهرسازی و کارشناسان بازدید
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: دوشنبه 14:30 تا 16

1394/06/04 2 0 94912001 شهرسازی - سامانه یکپارچه املاک
ویژه مسئولین فنی شهرسازی و کارشناسان بازدید
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: چهار شنبه 14:30 تا 16

1394/06/02 6 0 94908002 شهرسازی - آشنایی با انواع فرایندهای شهرسازی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 13:30 تا 15:30

1394/05/28 6 0 94908001 شهرسازی - آشنایی با انواع فرایندهای شهرسازی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: چهار شنبه 13:30 تا 16

1394/05/14 10 0 94901001 شهرسازی - ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: چهار شنبه 7:30 تا 10

1394/05/19 3 0 94911002 شهرسازی - انواع فرم های شهرسازی - پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: دوشنبه 13 تا 16

1394/05/14 3 0 94911001 شهرسازی - انواع فرم های شهرسازی - پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: چهار شنبه 13:30 تا 16

1394/05/15 6 0 94909002 شهرسازی -آشنایی با انواع مدارک مالکیت و نحوه سندخوانی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: پنج شنبه 11:30 تا 13:30

1394/05/14 20 0 94902002 شهرسازی - ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: چهار شنبه 13 تا 16

1394/05/18 8 480000 94274002 کارگاه Power point کاربردی

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

با هماهنگی 4 320000 94225006 نصب Windows

ساعت دوره: يکشنبه 10 تا 13

1394/05/24 48 2450000 94356003 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20 و شنبه 16 تا 20

1394/05/25 48 2450000 94356002 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: سه شنبه 08 تا 11 و يکشنبه 08 تا 11

با هماهنگی 26 1610000 94115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/05/24 30 1580000 94515001 انيميشن-فيلمنامه نويسی سطح 1- نویسنده و هنر داستانگویی

ساعت دوره: دوشنبه 08 تا 9:30 و شنبه 08 تا 9:30

1394/05/18 32 1050000 94120019 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: سه شنبه 10 تا 13 و يکشنبه 10 تا 13

1394/05/21 50 1750000 94043008 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

1394/05/17 52 1750000 94121016 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

1394/05/15 30 1950000 94511002 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید 1 -Java Application-J2SE

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 12

1394/05/15 24 1080000 94634001 کارگاه اکسل پیشرفته

ویژه پرسنل موسسه حسابرسی اندیشگران پویا
ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 16

1394/05/18 54 1910000 94069007 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

1394/05/15 44 2500000 94059002 Catia1-طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 18

1394/05/15 36 1390000 94289004 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 8:30 تا 12

1394/05/19 30 1600000 94204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 28 1680000 94459002 انیمیشن پایه سطح 1

ويژه کودکان و نوجوانان
ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 18:30 و شنبه 17 تا 18:30

با هماهنگی 44 2420000 94039002 Matlab

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 90 3600000 94261002 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: زوج 16 تا 20

1394/05/18 16 670000 94074004 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: فرد 14:30 تا 16

1394/05/22 32 1050000 94120018 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 36 1420000 94245003 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: فرد 08 تا 9:30

با هماهنگی 48 2430000 94358001 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 40 2100000 94166002 Rhino

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 15

با هماهنگی 36 2070000 94207003 Illustrator

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

1394/05/21 42 1880000 94070002 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1394/05/15 32 1250000 94009006 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

1394/05/26 44 2240000 94339001 Adobe After Effects

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 36 1390000 94289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 30 1950000 94511003 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید 1 -Java Application-J2SE

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

1394/06/10 24 1300000 94095001 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: سه شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 8 0 94903004 شهرسازی -کنترل نقشه های معماری بر اساس ضوابط طرح تفصیلی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

با هماهنگی 8 0 94903003 شهرسازی -کنترل نقشه های معماری بر اساس ضوابط طرح تفصیلی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

با هماهنگی 8 0 94907004 شهرسازی - آشنایی با نقشه های طرح تفضیلی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: شنبه 13:30 تا 15:30

با هماهنگی 8 0 94907003 شهرسازی - آشنایی با نقشه های طرح تفضیلی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: دوشنبه 13:30 تا 15:30

با هماهنگی 6 0 94908004 شهرسازی - آشنایی با انواع فرایندهای شهرسازی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: زوج 13 تا 15

با هماهنگی 6 0 94908003 شهرسازی - آشنایی با انواع فرایندهای شهرسازی
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: زوج 11 تا 13

با هماهنگی 4 0 94906004 شهرسازی - آشنایی با نقشه های طرح تفضیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: شنبه 14 تا 16

با هماهنگی 4 0 94906003 شهرسازی - آشنایی با نقشه های طرح تفضیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: دوشنبه 14 تا 16

با هماهنگی 4 0 94906002 شهرسازی - آشنایی با نقشه های طرح تفضیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: شنبه 14 تا 16

با هماهنگی 6 0 94905004 شهرسازی - ضوابط آتش نشانی و ایستایی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: سه شنبه 13:30 تا 15:30

با هماهنگی 6 0 94905003 شهرسازی - ضوابط آتش نشانی و ایستایی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: سه شنبه 13:30 تا 15:30

با هماهنگی 3 0 94904004 شهرسازی -ضوابط آتش نشانی و ایستایی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید
ساعت دوره: چهار شنبه 07 تا 10

با هماهنگی 3 0 94904003 شهرسازی -ضوابط آتش نشانی و ایستایی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید
ساعت دوره: چهار شنبه 07 تا 10

با هماهنگی 3 0 94904002 شهرسازی -ضوابط آتش نشانی و ایستایی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید
ساعت دوره: چهار شنبه 07 تا 10

با هماهنگی 20 0 94902004 شهرسازی - ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 13:30 تا 15:30

با هماهنگی 20 0 94902003 شهرسازی - ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی پیشرفته
ویژه مسئولین فنی شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 13:30 تا 15:30

با هماهنگی 10 0 94901004 شهرسازی - ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

با هماهنگی 10 0 94901003 شهرسازی - ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

با هماهنگی 10 0 94901002 شهرسازی - ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی مقدماتی
ویژه کارشناسان بازدید شهرسازی
ساعت دوره: يکشنبه 11:30 تا 13:30

با هماهنگی 40 2600000 94075001 ASP.NET

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 40 3000000 94053001 دوره CCNA-CISCO

ساعت دوره: چهار شنبه 16:30 تا 18 و شنبه 16:30 تا 18

با هماهنگی 36 1960000 94128002 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 50 2100000 94485001 انیمیشن جامع _مبانی کار با نرم افزار 3D
777- از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 17

با هماهنگی 50 1980000 94481002 انیمیشن جامع - مبانی و طراحی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 50 1940000 94138001 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

1394/05/22 34 1990000 94208003 Indesign

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 15

با هماهنگی 30 1690000 94041001 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1394/06/14 46 2990000 94610001 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید2-Android WorkShop

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 50 1750000 94043004 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 42 2650000 94010001 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 60 3560000 94086001 MCSE

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 24 1100000 94611001 زبان-آموزش نگارش انگلیسی حرفه ای،تجاری و اسناد و مدارک

ساعت دوره: زوج 15 تا 17

با هماهنگی 4 240000 94629001 كارگاه تكنيك ورود و خروج اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 19

با هماهنگی 4 240000 94626001 كارگاه تكنيك امنيت اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 240000 94625001 كارگاه تكنيك كار با ليست ها در اكسل

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 4 240000 94628001 كارگاه تكنيك مقايسه اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 2 120000 94627001 كارگاه تكنيك به اشتراك گذاري در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 8 480000 94624001 كارگاه تكنيك كار با توابع در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 240000 94623001 كارگاه تكنيك رسم نمودار در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 2 120000 94622001 كارگاه تكنيك چاپ در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 16 670000 94074002 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 20 1000000 94422001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی - ویندوز

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 30 1050000 94420001 فتوشاپ سطح 1

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: دوشنبه 09 تا 12 و شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 20 980000 94340001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با اکسل و پاورپوینت مقدماتی

ساعت دوره: فرد 10 تا 12

با هماهنگی 40 1600000 94512001 طراحی سایت با WordPress

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

با هماهنگی 6 360000 94278001 کارگاه ایجادWeblog

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: سه شنبه 8:30 تا 11 و يکشنبه 8:30 تا 11

با هماهنگی 50 1640000 94138002 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

شروع دوره icdl2 تاریخ 15/5/94

شروع دوره اندروید 15/5/94...


شروع دوره Etabs تاریخ 15/5/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Revitتاریخ 14/05/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Illustrator تاریخ 15/05/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Cad سه بعدی بزودی

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا

:آدرس

training2@isfahan.ir

:ايميل

2228788-2228787-2205625-2205645

:تلفن

2210118

:فکس