امروز جمعه 6 آذر 1394 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


دوره های در حال تشکیل
برای ثبت نام در هر یک از دوره های مورد نظر بر روی آن کلیک نمایید

            

   

شروع دوره مدت(ساعت) شهریه دوره کد دوره نام دوره
با هماهنگی 2 120000 94646001 کارگاه تکنيک درج پاورقی در Word

ساعت دوره: شنبه 15 تا 16:30

با هماهنگی 4 240000 94645001 کارگاه تکنيک تنظیمات سر صفحه و پاصفحه در Word

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 4 240000 94644001 کارگاه درج نمودار در Word

ساعت دوره: شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 4 240000 94643002 کارگاه تکنيک درج شکل و تصویر در Word

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 8 480000 94642002 کارگاه تکنيک رسم جدول در Word

ساعت دوره: شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 4 240000 94641002 کارگاه تکنيک کار با ليست ها در Word

ساعت دوره: شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 2 120000 94639002 کارگاه تنظیمات پارگراف در Word

ساعت دوره: شنبه 15 تا 16:30

با هماهنگی 2 120000 94640002 کارگاه تکنيک چاپ در Word

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 16:30

1394/09/07 50 1980000 94481002 انیمیشن جامع - مبانی و طراحی
777 -از سری آموزشهای جامع پویانمایی(انیمیشن)
ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

1394/09/07 44 2240000 94339002 Adobe After Effects

ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

1394/09/09 44 2130000 94157002 3D STUDIO MAX-سطح 2 صحنه سازی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1394/09/09 32 1350000 94425002 Photoshop معماری

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

1394/09/12 24 1000000 94114003 نرم افزار آماری SPSS - سطح 1

ساعت دوره: پنج شنبه 16:30 تا 20

1394/09/12 36 2110000 94057003 +Network

جلسه هماهنگی برگزار گرديد.
ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

1394/09/14 36 2650000 94015003 مديريت پروژه با نرم افزار Ms Project

ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

1394/09/12 32 1250000 94009010 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

جلسه مقدماتی در تاریخ 05/09/1394 برگزارگردید.
ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 11

1394/09/18 44 2500000 94059003 Catia1 طراحی قطعات و مونتاژ

جلسه مقدماتی در تاریخ 04/09/1394 برگزار گردید.
ساعت دوره: چهار شنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 50 3230000 94635002 کارگاه کاربردی Civil 3D

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

1394/09/08 44 1980000 94201002 Excel پیشرفته

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 18 و يکشنبه 16 تا 18

1394/09/07 50 2040000 94209007 Revit Architecture

جلسه مقدماتی در تاریخ 30/08/1394 برگزار گردید.
ساعت دوره: دوشنبه 15:30 تا 17 و شنبه 15:30 تا 17

1394/10/03 8 3700000 94999001 مديريت بحران با استفاده از اطلاعات مکانی سه بعدی و فناوری های نوين

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 17:30

1394/09/18 44 1700000 94141005 طراحی صفحات وب شخصی -java Script,Html

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 32 1250000 94009009 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

1394/09/25 52 1750000 94121026 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

1394/09/12 38 2290000 94037001 سيستم اطلاعات جغرافيايی - GIS-سطح1

جلسه مقدماتی در تاریخ 02/09/1394 برگزار گردید.
ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

1394/09/14 50 1750000 94043013 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1394/09/10 48 2450000 94356002 برنامه نویسی به زبان #C-مقدماتی

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20 و يکشنبه 17 تا 20

1394/09/09 24 0 94084001 اصول و فنون مذاكره

ويژه كاركنان محترم سازمان فاوا
ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 16:30

1394/09/09 58 2890000 94061002 برنامه نويسی ساختيافته بزبان ++C

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

1394/09/09 28 1120000 94447006 Excel سطح1-مقدماتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

1394/09/14 32 2560000 94424003 سیستم اطلاعات جفرافیائی GIS - سطح 2

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

1394/09/18 40 3000000 94053001 دوره CCNA-CISCO

ساعت دوره: چهار شنبه 16:30 تا 18 و شنبه 16:30 تا 18

1394/09/16 30 1360000 94081001 INTERNET

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 18 و دوشنبه 16 تا 18

با هماهنگی 30 1350000 94396001 Master Cam

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 36 1960000 94128003 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

با هماهنگی 40 2150000 94199003 ABAQUS

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 46 2050000 94156008 3D Studio MAX-سطح 1 مدل سازی

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

1394/09/12 50 2040000 94209008 Revit Architecture

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 17

1394/09/28 30 1950000 94511004 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید 1 -Java Application-J2SE

ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

1394/09/12 46 2990000 94610001 بسته آموزشی برنامه نويسی اندروید2-Android WorkShop

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 36 2140000 94004003 اصول ميكس و مونتاژ به كمك ADOBE PREMIERE

ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 42 2650000 94010002 مبانی برنامه نويسی بزبان PHP

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 19

1394/09/26 48 2200000 94355008 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

1394/09/12 52 1750000 94121025 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

1394/09/12 32 1050000 94120028 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 36 1960000 94128002 رندر پیشرفته + V-Ray OR Mental Ray

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 50 1940000 94138001 حسابداری به کمک کامپیوتر پیشرفته

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 36 2070000 94207004 Illustrator

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 48 2430000 94358003 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - سه بعدی

ساعت دوره: فرد 16 تا 18

1394/09/15 48 2200000 94355013 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

1394/09/12 48 2200000 94355014 طراحی به کمک کامپيوتر CAD - دوبعدی

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 19

با هماهنگی 16 750000 94370002 نرم افزار حسابداری

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 36 1420000 94245005 ICDL سطح 1 - مبانی، ویندوز و اینترنت- ویژه
مناسب برای بازنشستگان و افراد با سنین بالا
ساعت دوره: زوج 10 تا 12

با هماهنگی 32 1050000 94120027 ICDL سطح 1- مبانی ويندوز و اينترنت

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

با هماهنگی 12 540000 94664001 مدیریت خدمات فاوا و ITIL

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 12 540000 94663001 حاکمیت فاوا

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 10 320000 94662001 مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 8 256000 94661001 دولت الکترونیکی

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 26 2340000 94518001 Matlab پیشرفته

ساعت دوره: پنج شنبه 09 تا 12

1394/09/09 46 1550000 94122008 ICDL سطح 3 - Powerpoint, Access

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

1394/09/09 52 1750000 94121023 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 22 704000 94673002 مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 54 1910000 94069011 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 22 704000 94673001 مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 18 و شنبه 16 تا 18

با هماهنگی 16 670000 94074005 اصول تايپ و ارگونومی

ساعت دوره: فرد 14:30 تا 16

با هماهنگی 52 1750000 94121024 ICDL سطح 2 - WORD, EXCEL

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20 و يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 34 1990000 94208003 Indesign

ساعت دوره: پنج شنبه 12 تا 15

با هماهنگی 40 2100000 94166003 Rhino

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 17 و يکشنبه 15 تا 17

با هماهنگی 40 2930000 94006001 Primavera

ساعت دوره: پنج شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 2 120000 94640001 کارگاه تکنيک چاپ در Word

ساعت دوره: شنبه 16:30 تا 18

با هماهنگی 32 1250000 94009007 اصول برنامه نويسی و آشنائی با ساختار زبانهای مربوطه

ساعت دوره: چهار شنبه 16 تا 20 و دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 16 940000 94264003 کارگاه پیشرفته Photoshop

ساعت دوره: پنج شنبه 15 تا 17 و چهار شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 4 240000 94643001 کارگاه تکنيک درج شکل و تصویر در Word

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 8 480000 94642001 کارگاه تکنيک رسم جدول در Word

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 4 240000 94641001 کارگاه تکنيک کار با ليست ها در Word

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 2 120000 94639001 کارگاه تنظیمات پارگراف در Word

ساعت دوره: شنبه 15 تا 16:30

با هماهنگی 4 320000 94225003 نصب Windows

ساعت دوره: پنج شنبه 08 تا 12

با هماهنگی 48 2940000 94357001 برنامه نویسی به زبان #C-پيشرفته

ساعت دوره: شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 40 2700000 94526001 بسته آموزشی گرافیک- گرافیک سه بعدی با نرم افزار

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 38 2570000 94525001 بسته آموزشی گرافیک- صفحه آرایی

ساعت دوره: شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 24 1620000 94524001 بسته آموزشی گرافیک- تصویرسازی

ساعت دوره: يکشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 32 2160000 94523001 بسته آموزشی گرافیک- آرم و پوستر

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 48 2520000 94522001 بسته آموزشی گرافیک- گرافیک دو بعدی با نرم افزار

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 24 1440000 94521001 بسته آموزشی گرافیک- مبانی هنرهای تجسمی

ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 24 1300000 94095002 نرم افزار آماری SPSS - سطح 2

ساعت دوره: چهار شنبه 18 تا 20 و شنبه 18 تا 20

با هماهنگی 26 1610000 94115001 نرم افزار تحليل و طراحی دالها و پی ها- SAFE

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 44 2420000 94039002 Matlab

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 40 2000000 94111002 CATIA2-طراحی سطوح پیشرفته و مهندسی معکوس

ساعت دوره: دوشنبه 16:30 تا 20

با هماهنگی 30 2400000 94836001 برنامه نویسی AVR

ساعت دوره: پنج شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 36 2340000 94052002 بسته آموزشی برنامه نويسی وب - اصول کار و طراحی پایگاه داده SQL Server Full

ساعت دوره: سه شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 90 3600000 94261002 AutoCAD معماری
ترسیمات دوبعدی و سه بعدی نقشه های معماری ساختمانها و بناها
ساعت دوره: فرد 16 تا 20

با هماهنگی 40 0 94981001 آزمون مجدد کارشناسان بازدید شهرسازی


با هماهنگی 44 1760000 93059004 Catia1-طراحی قطعات و مونتاژ

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20

با هماهنگی 6 1710000 94597002 Cloud Computing & Virtualization Technology Essential

ساعت دوره: چهار شنبه 18 تا 20 و دوشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 6 1710000 94597001 Cloud Computing & Virtualization Technology Essential

ساعت دوره: پنج شنبه 14 تا 20

با هماهنگی 30 1600000 94204001 PLC1 Step Seven

ساعت دوره: دوشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 6 360000 94278001 کارگاه ایجادWeblog

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: سه شنبه 8:30 تا 11 و يکشنبه 8:30 تا 11

با هماهنگی 50 2800000 94119003 Etabs

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 26 0 94091001 زبان انگليسي - سطح 2

ويژه پرسنل محترم سازمان فاوا
ساعت دوره: چهار شنبه 7:15 تا 8:30

با هماهنگی 26 0 94090001 زبان انگليسي - سطح 1

ويژه پرسنل محترم سازمان فاوا
ساعت دوره: يکشنبه 7:15 تا 8:30

با هماهنگی 4 320000 94225008 نصب Windows

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18

با هماهنگی 42 1880000 94070002 نرم افزار گرافيكی Corel Draw

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 8 480000 94274005 کارگاه Power point کاربردی

ساعت دوره: فرد 8:30 تا 10

با هماهنگی 54 1910000 94069005 نرم افزار گرافيكی Photoshop

ساعت دوره: چهار شنبه 8:30 تا 12 و دوشنبه 8:30 تا 12

با هماهنگی 60 3560000 94086001 MCSE 2012

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 4 320000 94225006 نصب Windows

ساعت دوره: يکشنبه 10 تا 13

با هماهنگی 30 1580000 94515001 انيميشن جامع -فيلمنامه نويسی سطح 1- نویسنده و هنر داستانگویی

ساعت دوره: دوشنبه 08 تا 9:30 و شنبه 08 تا 9:30

با هماهنگی 20 880000 94331003 مهارتهای رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با مقدمات کامپیوتر و ویندوز

ساعت دوره: دوشنبه 09 تا 12 و شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 36 1390000 94289004 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: فرد 8:30 تا 12

با هماهنگی 30 1940000 94233002 CIVIL 3D سطح 1

ساعت دوره: سه شنبه 15 تا 18 و يکشنبه 15 تا 18

با هماهنگی 10 2850000 94598001 Cloud Computing Fundamentals

ساعت دوره: سه شنبه 18 تا 20 و يکشنبه 18 تا 20

با هماهنگی 26 1000000 94446001 Word - سطح 1

ساعت دوره: زوج 16 تا 20

با هماهنگی 50 2330000 94158001 3D Studio MAX-سطح 3 انیمیشن


با هماهنگی 48 2600000 94136001 حسابداری صنعتی

ساعت دوره: زوج 16 تا 18

با هماهنگی 28 1680000 94459002 انیمیشن پایه سطح 1

ويژه کودکان و نوجوانان
ساعت دوره: چهار شنبه 17 تا 18:30 و شنبه 17 تا 18:30

با هماهنگی 36 1390000 94289001 مبانی کامپیوتر و سیستم عامل Windows v

ساعت دوره: فرد 18 تا 20

با هماهنگی 40 2600000 94075001 ASP.NET

ساعت دوره: دوشنبه 17 تا 20 و شنبه 17 تا 20

با هماهنگی 30 1690000 94041001 آشنائی با اصول ساخت و مونتاژ pc

ساعت دوره: زوج 18 تا 20

با هماهنگی 50 1750000 94043004 حسابداری به كمك كامپيوتر مقدماتی

ساعت دوره: زوج 8:30 تا 10

با هماهنگی 24 1100000 94611001 زبان-آموزش نگارش انگلیسی حرفه ای،تجاری و اسناد و مدارک

ساعت دوره: زوج 15 تا 17

با هماهنگی 4 240000 94629001 كارگاه تكنيك ورود و خروج اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: چهار شنبه 15 تا 19

با هماهنگی 4 240000 94626001 كارگاه تكنيك امنيت اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 240000 94625001 كارگاه تكنيك كار با ليست ها در اكسل

ساعت دوره: دوشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 4 240000 94628001 كارگاه تكنيك مقايسه اطلاعات در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 2 120000 94627001 كارگاه تكنيك به اشتراك گذاري در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 8 480000 94624001 كارگاه تكنيك كار با توابع در اكسل

ساعت دوره: سه شنبه 16 تا 20 و يکشنبه 16 تا 20

با هماهنگی 4 240000 94623001 كارگاه تكنيك رسم نمودار در اكسل

ساعت دوره: يکشنبه 15 تا 19

با هماهنگی 2 120000 94622001 كارگاه تكنيك چاپ در اكسل

ساعت دوره: شنبه 15 تا 17

با هماهنگی 20 1000000 94422001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی - ویندوز

ساعت دوره: پنج شنبه 8:30 تا 11:30

با هماهنگی 30 1050000 94420001 فتوشاپ سطح 1

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: دوشنبه 09 تا 12 و شنبه 09 تا 12

با هماهنگی 20 980000 94340001 مهارت های رفتاری کودک الکترونیکی- آشنایی با اکسل و پاورپوینت مقدماتی

ساعت دوره: فرد 10 تا 12

با هماهنگی 40 1600000 94512001 طراحی سایت با WordPress

ویژه نوجوانان
ساعت دوره: شنبه 09 تا 12 و دوشنبه 09 تا 12

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

شروع دوره طراحی صفحات وب شخصی 18/09/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


چهارمین دوره آموزشی توانمندسازی جامعه با داده های مکانی مدیریت بحران 3 دی 94 با استفاده از اطلاعات مکانی سه بعدی و فناوری های نوین

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره برنامه نویسی مقدماتی 12/09/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره Gis سطح یک 12/9/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


شروع دوره برنامه نویسی اندروید 12/09/94

جهت اطلاعات بیشتر به لینک دوره ها و ثبت نام مراجعه نمایید ...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا :آدرس
training2@isfahan.ir :ايميل
2228788-2228787-2205625-2205645 :تلفن
2210118 :فکس