امروز پنجشنبه 14 مرداد 1400 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


گواهی پایان دوره معتبر توسط مرکز آموزش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان صادر میگردد.