امروز پنجشنبه 14 مرداد 1400 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


{دبیرخانه

 

تلفن:

32228788-32228787-32205625-32205645- 36640425 : 031

فاکس:

36612496 -031

 

آدرس:

اصفهان - خیابان آمادگاه- مجتمع عباسی - مرکز آموزش و فرهنگ سازی سازمان فناوری و ارتباطات شهرداری

پست الکترونیکی:

Email:info@ict.isfahan.ir