شعارسال
لوگو
:نام کاربری
:رمز عبور
  کاربرجدید
امروز دوشنبه 3 آبان 1400 09:28:00 این مرکزبرگزارکننده دوره های آموزشی IT در شاخه ها و گروههای سنی مختلف و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارمندان دولت به کد شناسه 0523901039210010 از دفتر آموزش و پژوهش استانداری می باشد. ( )


مقررات آموزشی مركز آموزش 

مركز آموزش سازمان فاوا شهرداري از سال 1370 تاكنون در راستای فرهنگ سازی و آموزش دوره های IT در سطح شهر و آموزش کارکنان شهرداری با هدف تحقق اهداف شهرداری و شهر الکترونیکی و ارتقا توانایی های کارکنان شهرداری و شهروندان دوره های تخصصي و غير تخصصي را برگـــزار می نماید.از این رو برای تحقق اهداف فوق ، مقررات آموزشی به شرح پیوست را به اجرا می گذارد.

مقررات آموزشی مركز آموزش ثبت نام حضوری دوره ها :

1 -دانشبر با درنظرگرفتن شرایط ثبت نام و دریافت فیش نقدی ،پس از واریز وجه دوره به شماره حساب داده شده ،و پر كردن فرم ثبت نام و ارائه ی یك قطعه عكس در دوره مورد نظر خود ثبت نام می نماید.

*شهریه پرداختی هر دوره با در نظر گرفتن مصوبه شواری شهر و تائید آن می باشد.

2 -دانشبر موظف است طی همان روز فرم ثبت نام پر شده را به دفتر تحویل و نسخه ی دوم آن را به عنوان تایید ثبت نام دریافت نماید.

*لازم به تذكر است ارائه ی نسخه دوم فرم ثبت نام جهت ورود به كلاس یا انصراف از كلاس الزامی است .در غیر اینصورت هر گونه اشكال بوجود آمده متوجه دانشبر خواهد بود.

3- چنانچه دوره فاقد تاریخ شروع باشد مركز آموزش موظف است پس از به حد نصاب رسیدن دوره شروع آن را از طریق تماس تلفنی اطلاع رسانی نماید.

تبصره : اگر تاریخ شروع دوره در موقع ثبت نام مشخص باشد دانشبر خود موظف است در روز مقرر در كلاس حضور داشته باشد،و با ایشان تماس تلفنی گرفته نخواهد شد.

4- برای دانشبر ثبت نام شده در هنگام شروع كلاس كارت دانشبری صادر می گردد.و دانشبر موظف است در طول دوره این كارت را همواره همراه داشته باشد.

5-رعایت پیش نیاز ها جهت ثبت نام الزامی است.  تبصره :در صورت تقاضای دانشبر مبنی بر عدم رعایت پیش نیاز دوره، آزمون تعیین سطح برگزار می گردد.

6- دانشبری می تواند در مركز آموزش ثبت نام نماید كه رعایت كامل شئونات اسلامی را کرده و به مقررات مركز آموزش احترام گذاشته و رعایت نمایند.  

ثبت نام غیر حضوری دوره ها :

دانشبران می توانند از طریق سایت http://training.isfahan.ir اقدام به ثبت نام الکترونیکی نمایند.

 طول دوره:

دوره های مرکز آموزش با توجه به سر فصل و نوع دوره متفاوت و کوتاه مدت می باشد.

حضور در جلسات درسی:

دانشبر موظف است در كلیه كلاس ها اعم از تئوری و عملی شركت نماید و چنانچه تعداد ساعات غیبت او بیش از ¼(یك چهارم) كل ساعات كلاس باشد گواهی پایان دوره صادر نخواهد شد.

غیبت در امتحان :

غیبت غیر موجه در امتحان پایان دوره به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است.و دانشبر با غیبت موجه می تواند با ارائه مدارك مستند تقاضای خود مبنی بر امتحان مجدد را به مسئول آموزش جهت هماهنگی اعلام نماید. تبصره :در صورت عدم حضور در امتحان دانشبر فرصت دارد تا یك ماه بدون پرداخت وجه و بعد از آن با پرداخت هزینه، امتحان مجدد داشته باشد.

تبصره : تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحان بر عهده شورای آموزشی مركز یا كمیته منتخب آن شورا می باشد.

اعلام نمرات :

استاد علاوه بر نمره نهایی هر درس، نسبت به اعلام فرد ممتاز و نمره اخلاق حداكثر ظرف 2 هفته پس از برگزاری امتحان اقدام می نماید.پس از اعلان نمرات توسط مدرس ، نمرات از طریق سایت و یا حضوری با كارت دانشبری اعلام می گردد.

تبصره : مهلت اعتراض به نمره 1 هفته پس از اعلان و مهلت تجدید نظر 2 هفته بعد از اعتراض دانشبر می باشد.

اخراج دانشبر :

چنانچه دانشبر مقررات مركز و شئونات اسلامی را رعایت ننماید مسئول مركز میتواند پس از تذكر شفاهی ، دانشبر خاطی را به كمیته انضباطی مركز معرفی و كمیته نسبت به وضعیت نامبرده تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره 1 : اعضا كمیته انضباطی عبارتند از : مدیر مركز، مسئول واحد اجرایی، مسئول واحد برنامه ریزی و حراست.

تبصره 2: بدیهی است در صورت تکرار دانشبر بدون هیچ حق و حقوقی از مرکز اخراج خواهد شد.

انصراف از دوره :

چنانچه دانشبر بخواهد از دوره انصراف دهد باید درخواست خود را كتبا به مركز اعلام نماید.

تبصره 1 : دانشبر اگر قبل از اعلان شروع كلاس از طرف مركز، اقدام به انصراف نمود مركز موظف است میزان 10% از كل هزینه را كسر نماید و مابقی آن راپرداخت كند.

تبصره 2: چنانچه انصراف پس از اعلان تاریخ شروع کلاس باشد مبلغ 30% کسر می گردد واگر انصراف بعد از شروع کلاس باشد به هیچ عنوان انصراف پذیرفته نمی شود.

جابجائی دوره:

در صورت نیاز به جابجائی دانشبر از دوره ای به دوره دیگر دانشبر می تواند با ارئه درخواست و داشتن شرایط لازم (از نظر مقررات آموزش و پیش نیاز ها)نسبت به جابجایی دوره اقدام نماید.

اگر دانشبر به دلیل موجه قادر به ادامه دوره بعد از 2 جلسه نباشد می تواند خودش طبق شرائط ذیل كسی را جایگزین نماید :

•شخص جایگزین می بایست اعلان آمادگی نماید كه میتواند ادامه دوره را شركت نماید .

تبصره : با توجه به تقاضای جایگزینی از طرف دانشبر، مركز آموزش هیچ تعهدی در قبال هزینه پرداختی دوره به نفر قبل را ندارد . تبصره :چنانچه دوره ی جایگزینی دانشبری منوط به پیشنیاز باشد و نفر جایگزین دانشبر قبلی مركز نباشد، قبل از حضور در كلاس، امتحان پیش نیاز لازم است.

مقررات تخفیف دوره:

مركز آموزش بر اساس مصوبات هیئت مدیره تخفیفات زیر را به دانشبران دوره اعطا می نماید:

  در صورت ممتاز شدن فرد در یک دوره، بسته به تعداد نفرات ممتاز تا 30% تخفیف مبلغ دوره در ثبت نام های جدید فرد مد نظر قرار خواهد گرفت.

* تخفیف تا یکسال اعتبار دارد.*

شرایط اخذ گواهی پایان دوره:

بدون امتحان صدور گواهی پایان دوره به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

تبصره1 : برای درخواست مدرك دانشبر اگر دوره او تا قبل از سال 84 برگزار شده باشد حداقل نمره 10 و اگر بعد از سال 84 برگزارشده باشد حداقل نمره او باید 12 باشد و ساعات غیبت او بیش از ¼ یك چهارم كل ساعات كلاس نباشد.

تبصره 2:اگر دانشبر در روز امتحان حاضر نشد و یا نمره زیر 12 گرفت یكبار دیگر حق این را دارد كه امتحان بدهد و باید با استاد مربوطه هماهنگی كرده و تاریخ دیگری را جهت امتحان مجدد در یافت نماید.

تبصره 3 :چنانچه دانشبر متقاضی ،نمره نداشته باشد یا نمره او کمتر از 12 باشد می تواند تقاضای امتحان مجدد نماید و پس از اخذ نمره قبولی (بالاتر از 12 ) درخواست گواهی نماید.

مقررات امتحان پیشنیاز :

رعایت پیش نیاز ها جهت ثبت نام در مركز الزامی است .

تبصره: چنانچه دانشبر از پیش نیاز لازم آگاهی داشته باشد امتحان تعیین سطح به شرح ذیل انجام می گیرد:

1- دانشبر می بایست با در دست داشتن كارت شناسایی معتبر عكس دار به دفتر دبیرخانه مراجعه نموده فیش امتحان دریافت نماید.

2- دانشبر با پرداخت فیش مربوطه و كنترل كارت شناسایی برگه ورود به جلسه امتحان گرفته تا در روز مقرر بتواند امتحان دهد.

3- امتحان تعیین سطح هر هفته روزهای یكشنبه بین ساعت 10 تا 10:30 برگزار می گردد. در ایام تابستان به دلیل ازدحام مراجعه كنندگان، امتحان تعیین سطح روزهای یكشنبه و چهارشنبه خواهد بود.

4- در زمان برگزاری امتحان برگه ورود به جلسه و كارت شناسائی معتبر عکس دار الزامی است.

5- دانشبر با دریافت تاییدیه قبولی می تواند در دوره مورد نظر ثبت نام نماید .

6- دانشبری كه در امتحان پیشنیاز مردود شده، می تواند در فرصتی دوباره و با هماهنگی قبلی با دفتر آموزش با گذراندن مراحل فوق مجددا امتحان داده و ثبت نام نمایند.

 

مقررات شروع دوره:

1- پس از به حد نصاب رسیدن كلاس زمان شروع آن از طریق دفتر آموزش به اطلاع دانشبر رسانده خواهد شد. دانشبر موظف است پس از اعلان تارخ شروع در زمان مقرر سر كلاس حضور به هم رساند.

2- لیست دوره به منظور حضور و غیاب دانشبران كلاس در اختیار مدرس قرار خواهد گرفت. مدرس هر جلسه حضور و غیاب دانشبران را انجام داده و غائبین را به دفتر مرکز اعلام می نماید تا اقدامات بعدی انجام گیرد.

3- در زمان شروع کلاس دانشبران از دفتر شماره 2 كارت دانشبری خود را دریافت می نمایند. لازم به تكر است كه بر روی كارت دانشبر غیر از مشخصات فردی كد دانشبری، كد دوره، تاریخ شروع و پایان تنظیم گردیده است كه در پایان كلاس و هنگام ارزیابی دانشبر، کارت دوره از اعتبار ساقط گردیده و ارزش دیگری ندارد. دانشبر می باید كارت دانشبری خود را همیشه همراه داشته باشد تا اطلاعات درخواستی خود را به نحو احسن و درفرصت زمان ناچیز دریافت نماید.

4- ممكن است در طول دوره به دلایلی کلاس برگزار نگردد، از اینرو می بایست بین مدرس و مسئولین مرکز هماهنگی لازم برقرار گردد تا چنانچه زمان کافی جهت اطلاع رسانی به دانشبر وجود داشته باشد به آنها اطلاع داده و مدرس وظیفه دارد در پایان دوره کلاس جبرانی برگزار نماید.

تبصره: لازم به ذکر است اگر جلسه ای از طرف دانشبر دوره کنسل گردد مرکز آموزش هیچگونه مسئولیتی در قبال برگزاری جلسه جبرانی نخواهد داشت.

*مدت زمان كلاس 30/1 دقیقه آموزشی بوده كه برای كلاسهای تئوری و عملی یكسان و لازم الاجرا می باشد.

مقررات صدورگواهی شهریه:

جهت رفاه حال خانواده های دانشبران و استفاده از کمک هزینه تحصیلی محل اشتغال دانشبر یا خانواده، گواهی شهریه دوره صادر می شود.

تبصره :گواهی شهریه تنها زمانی صادر می گردد که حداقل یک جلسه از شروع کلاس گذشته باشد.

مراحل درخواست و اخذ گواهی پایان دوره:

1- دانشبران موظفند پس از دریافت نمره با ارائه یك قطعه عكس 4*3 تقاضای كارت پایان دوره نمایند و مسئول مربوطه با دریافت عكس و تایید آن تاریخ تحویل گواهی را پشت كارت دانشبری ثبت می نماید، در اینصورت دانشبر موظف است طبق تاریخ اعلام شده با ارائه كارت دانشبری اقدام به دریافت گواهی پایان دوره خود نماید.

2- مدارك مورد نیاز برای درخواست گواهی دوره، یك قطعه عكس4* 3 ( به ازای هر دوره ) برای آقایان و خانم ها یک قطعه عکس 4*3 با حجاب اسلامی و كاملا ساده همراه با كارت دانشبری ارائه نمایند.

3- برای دریافت گواهی پایان دوره، فقط شخص دانشبر و یا والدین ایشان می توانند با در دست داشتن شناسنامه یا فتوكپی شناسنامه نسبت به اخذ گواهی پایان دوره اقدام نمایند.

4- در صورت مفقود شدن مدرك پایان دوره، دانشبر می تواند درخواست گواهی المثنی نماید.

تبصره :لازم به ذكر است متقاضی مدرك قبل از سال 84، همراه مدارك فوق مبلغ20000 ریال به حساب واریز می نماید. اگر دوره بعد از سال 84 باشد در موقع درخواست مدرك، هزینه ای دریافت نمی گردد.

مقررات اتاق كامپیوتر:

1 - در هنگام تشكیل كلاسهای عملی، هر دو دانشبر دوره باید با یك كامپیوتر كار كنند.

2 - دانشبران می بایست از سیستم های مشخص و آماده شده توسط مسئول اتاق كامپیوتر، استفاده نمایند.

3 - دانشبران موظفند در صورت خراب شدن سیستم، مسئولین اتاق را مطلع و از هر گونه اقدام و یا جابجایی سخت افزاری خودداری نمایند.

4 - قبل از استفاده از هر گونه حافظه ی جانبی آن را جهت ویروس یابی تحویل مسئول اتاق كامپیوتر دهند.

5 - دانشبران می بایست از آوردن لب تاپ، موس و ... به اتاق كامپیوتر جدداً خودداری نمایند.

6- از آوردن هر گونه خوراكی و نوشیدنی به اتاق كامپیوتر خودداری كنند.

7 - حجاب و شئونات اسلامی را رعایت نمایند.

8 - از صحبت كردن با موبایل در اتاق كامپیوتر اجتناب ورزند.

9 - در ساعت مقرر در كلاس عملی حاضر و به موقع آن را ترك كنند.

10 - در طول كار عملی در اتاق كامپیوتر سكوت را رعایت نمایند.

مركز آموزش

لینک های دیگر
اطلاعیه ها
راه های ارتباطی
دوره ویژه

6 راه ایمن نگه داشتن اطلاعات شخصی تان

1 - از رمز عبور استفاده کنید گزینه حفاظت رمز عبور را روی کامپیوترتان فعال کنید. به این طریق، وقتی بخواهید لحظاتی کامپیوترتان را ترک کنید، برای دسترسی دوباره به آن، می‌بایست دوباره رمز عبور را وارد کن...


ویروس یابی و ویروس کشی بدون داشتن آنتی ویروس به صورت دستی

خیلی اوقات پیش می آید که کامپیوتر شما دچار ویروسی می شود که امکان اسکن و تشخیص آن توسط آنتی ویروس وجود ندارد و یا آنکه ویروس با تشخیص نصب بودن آنتی ویروس بروی سیستمتان عملکرد آن را دچار اختلال می کند ...


برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی

ستاد اقامه نماز دومین مسابقه وبلاگ نویسی نماز را برگزار میکند.جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام آن به سایت favatraining.isfahan.ir مراجعه و یادر همین صفحه "کلیک" را انتخاب نمایید ....


با Gmail یک نامه الکترونیکی را به ابزار یادآوری بدل کنید

گاهی پیش می‌آید که بنا به هر دلیلی قادر به ارسال نامه‌ای خاص نیستید، اما با این وجود نمی‌خواهید این کار را فراموش کنید. برای این منظور کافی است بر روی دکمه More (بیشتر) در بالای نامه مذبور کلیک کرده و...


شرکت اپل آپدیت ۱۰٫۸٫۲ خود را مجددا عرضه کرد

به گزارش سافت‌گذر به نقل از فن آوری اطلاعات ایران، شرکت اپل آپدیت OS X 10.8.2 سیستمهای مک خود را مجدداٌ ارائه کرد. این آپدیت در اواسط سپتامبر برای سیستمهای مک عرضه شد و در اواسط نوامبر نیز ورژن خاصی ا...


آدرس:خیابان آمادگاه،مجتمع عباسی (مقابل هتل عباسی)،مرکز آموزش سازمان فاوا :آدرس
lms@isfahan.ir :ايميل
031-32220625-32228787-32228788 :تلفن
031-322225469 :فکس